«MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ DOGLAN GÜNÜNIŇ 300 ÝYLLYGY» 2024-2025-NJI ÝYLLARDA ÝUNESKO BILEN BILELIKDE BELLENILIP GEÇILÝÄN ŞANLY SENELERIŇ SANAWYNA GOŞULAR

ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisinde agza döwletleriň tekliplerini ÝUNESKO-nyň 2024-2025-nji ýyllarda bu Gurama bilen bilelikde bellenjek seneleri tassyklady. Ara alnyp maslahatlaşmalaryň netijesinde, Ýerine ýetiriji geňeş Baş konferensiýa ÝUNESKO-nyň 46 sany şanly senelerine gatnaşmaga ygtyýar bermegi karar etdi we maslahat berdi. Olaryň arasynda Türkmenistan tarapyndan hödürlenen we Azerbaýjan, Belarus, Gazagystan, Gyrgyzystan, Türkiýe, Özbegistan we Ukraina tarapyndan goldanylan «Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy» şanly sene bar.

Bu sanawa Türkmenistanyň beýleki ýurtlar bilen bilelikde teklip eden we goldaýan aşakdaky teklipleri hem girizilen:

  1. Leksikograf we filolog Mahmud al-Kaşgari (Azerbaýjan, Gazagystan, Gyrgyzystan, Türkmenistan, Türkiýe we Özbegistan bilen bilelikde “Divan lugat at-turk” (“Türk şiweleriniň ýygyndysy”) (1074) kitabynyň ýazylmagynyň 950 ýyllygy Wengriýanyň, Mawritaniýanyň, Marokkanyň, Kataryň we Täjigistanyň goldawy);
  2. Binagär Ajami Nakhiwaniniň doglan gününiň 900 ýyllygy (1125 - XII asyryň ahyry) (Türkiýe we Türkmenistan goldawy bilen Azerbaýjan);
  3. Emir Unsura-al-Meali Keýkawus ibn-Iskender ibn-Kabus ibn-Wuşmagiriň (Ermenistan, Täjigistan we Türkmenistan goldawy bilen Eýran Yslam Respublikasy) doglan gününiň 1000 ýyllygy;
  4. Şahyr Parwina Etesaminiň (1907-1941) işjeň durmuşynyň 100 ýyllygy (Täjigistan we Türkmenistan goldawy bilen Eýran Yslam Respublikasy);

Şeýle hem 2023-nji ýylyň 24-nji maýynda ÝUNESKO-nyň Türkmenistan tarapyndan hödürlenen Magtymguly Pyragynyň golýazmalar ýygyndysynyň “Dünýä ýatlamasy” halkara sanawyna goşandygyny bellemek gerek.

2024-nji ýylda Türkmenistan beýik akyldar hem şahyr Magtymgulynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny giňden bellär. Uly göwrümli medeni çärelerden başga-da, Magtymguly Pyragynyň hormatyna Kopetdagyň eteginde gurlan ajaýyp ýadygärligiň dabaraly açylyşy bolar. Munuň özi, beýik türkmen şahyryň we akyldaryň baý döredijilik mirasyna häzirki nesilleriň çuňňur hormatynyň nyşany bolar.