NEŞE SERIŞDELERINIŇ BIKANUN DOLANYŞYGYNA GARŞY GÖREŞ MESELELERI AŞGABATDA ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLÝAR

Neşe serişdeleri boýunça komissiýanyň Ýakyn we Orta Gündogar ýurtlarynda neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygy hem-de oňa degişli meseleler boýunça kömekçi toparyň 55-nji mejlisi Aşgabadyň “Yyldyz” myhmanhanasynda geçirilýär.

Çäräni Türkmenistanyň Hökümeti Birleşen Milletler Guramasynyň Neşelere we jenaýata garşy göreş müdirligi (UNODC) bilen bilelikde gurady. Oňa Gazagystan, Gyrgyzystan, Hindistan, Iordaniýa, Fransiýa, Awstriýa ýaly 11 ýurtdan delegatlar, şeýle hem birnäçe halkara guramalarynyň wekilleri gatnaşýar.

Forumyň gün tertibi, neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna gözegçilik, neşe serişdelerini, şol sanda sintetiki serişdeleri öndürmek we paýlamak, olary ýok etmek we beýleki meseleler boýunça sebitleýin hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşmagy öz içine alýar. Türkmenistanyň 2020-2023-nji ýyllar üçin BMG-nyň neşe serişdelerine garşy komissiýasynyň agzasydygyny bellemelidiris.

Çärä gatnaşyjylar neşe serişdelerine degişli soraglaryň we meseleleriň gerimine giňişleýin düşünmeklige esaslanýan bilelikdäki hereketiň yglan edilen parahatçylyk, birek-birege ynam we dünýä maksatlaryna - parahatçylyk, durnuklylyk we durnukly ösüş ýörelgelerine laýyk geljekdigini bellediler.

Umumy mejlisden başga-da, forum tematiki sessiýalarda işlemegini dowam etdirer, şol döwürde bu ugurdaky derwaýys meseleler hem ara alnyp maslahatlaşylar.

Neşe serişdeleri boýunça komissiýanyň Ýakyn we Orta Gündogar ýurtlarynda neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygy hem-de oňa degişli meseleler boýunça kömekçi toparyň 55-nji mejlisi 25-nji noýabra çenli dowam eder.